PRIVACY

Dit is het privacystatement van jackhoogeboom.nl

Uw privacy is belangrijk. Daarom is in dit privacystatement beschreven welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en wat we met deze gegevens doen.

Toepasselijkheid

Dit privacystatement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u verstrekt, bijvoorbeeld via een e-mailbericht, inschrijving voor onze digitale nieuwsbrief of het verstrekken van uw contactgegevens op een visitekaartje. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze relaties en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Gebruik van persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens van onze relaties die jackhoogeboom.nl (mogelijk) verwerkt:

Voor- en achternaam
Bedrijf waarvoor u werkzaam bent of waarvan u eigenaar bent – indien van toepassing
Functie
Adresgegevens
Telefoonnummers
E-mailadres

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Contact met u opnemen of onderhouden
U informeren over wijzigingen
Het debiteuren – crediteuren beheer
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Jackhoogeboom.nl zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Jackhoogeboom.nl kan uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.

Jackhoogeboom.nl kan foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan onze activiteiten publiceren op onze website of onze social media kanalen, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent.

Gegevens inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jackhoogeboom.nl.

Wijzigingen privacystatement

Het kan voorkomen dat dit privacystatement in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Contact

Jackhoogeboom.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@jackhoogeboom.nl of per telefoon (+31 06 16 376 222)E-mailen
Bellen
Instagram
LinkedIn